Stubberud Bus Facility

Mulighetsstudien gjennomført for Bussanlegg AS i 2022 viser forslag til plassering av nytt/permanent bussanlegg på Stubberud som gir grunnlag for å vurdere hvordan bussanlegget kan håndteres i kommunens nye planforslag. Det ble utarbeidet forslag til løsninger for plasseringer av bygninger, oppstillingsareal for busser, p-plasser for ansatte, adkomster og kjørevei til hovedveinett. Anleggets layout må hensynta god logistikk for bussene i forhold til de funksjonene anlegget skal ivareta. Mulighetsstudien beskriver og viser forslag til løsninger på arkitektur, materialvalg samt annet som bidrar til at bussanlegget fremstår som velfungerende og tiltalende for både brukere og omgivelser.

Nytt bussanlegg – overordnet beskrivelse av innhold og omfang:
• Oppstillingsareal for inntil 200 batterielektriske leddbusser fordelt på 125 leddbusser - 18,75 m
og 75 dobbeltleddede - 25,5 m
• Service/verkstedbygg med inntil 12 verkstedplasser à 25 m + 8 verkstedplasser à 32 meter
• Vaskehall med 2 spor à 60 meter med gjennomkjøring (kan bygges sammen med
verkstedbygg)
• Lager, olje/kjemirom og øvrige støttearealer for verksted/vaskehall
• Drivstofftanker og fylleanlegg
• Lager, kontorer, garderober, pauserom for verkstedansatte, totalt ca. 500 m2.
• Kontorer, garderober, pauserom/kantine for administrasjon og bussførere totalt ca. 2000 m2. Disse funksjonene kan plasseres i eget bygg.
• Plass for snødeponi
• Inngjerding/beplantning
• Utvendig lyssetting
• Plassering av nettstasjon samt prinsippløsning for ladeinfrastruktur for batterielektriske busser.
Antatt plassbehov totalt: 54’000 m2.

Temaer for undersøkelsen:
• Vurdering av plassering av nytt bussanlegg i forhold til det midlertidige ut fra hensynet til
opprettholdelse av bussdriften i byggeperioden.
• Vurdering av potensiale for sambruk mellom bussanlegget og andre aktører/etater innenfor felt B.
Eksempelvis kan felles benyttelse av ladeinfrastruktur, administrasjonslokaler, velferdslokaler
(kantine, trimrom) være tema.
• Vurdere bussanleggets arealbehov og utnyttelse sett i forhold til behov for arealeffektivisering.

type
feasibility study
year
2022
location
Oslo
client
Bussanlegg AS
collaboration
Grindaker AS, Vianova AS
team:
Helge Lunder, Hanne Brett, Morten Midtun, Filip Bjerke Fyri
category:
, , ,

Related projects